Logo
Potřebujete poradit?
10:00 - 18:00
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Podmínky služby
PROVOZOVATEL SLUŽBY
 • Daniela Schvengerová
 • Novodvorská 1122/163
 • Praha 4 - Braník, 142 00
 • IČ: 04794826
 • neplátce DPH

 

 

PODMÍNKY SLUŽBY - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Dne viz datum objednávky"příkazník" (provozovatel / zprostředkovatel služby) Daniela Schvengerová, Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00, IČ: 04794826, e-mail: info@postovnezdarma.eu, telefon: 704 492 856


(dále jen „Zprostředkovatel“)

a

příkazce“ – viz kupující dle objednávky na www.postovnezdarma.eu


(dále jen "Zákazník")uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen "Smlouvu") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Příkazní smlouva je uzavřena zaplacením poptávky "ceny" na zprostředkování nákupu na účet Zprostředkovatele.

 

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zprostředkovatele spočívající v zastoupení Zákazníků při objednání zboží ze zahraničních / asijských internetových obchodů (dále jen "Dodavatelé") a zaplacení jeho kupní ceny, které si Zákazník vybere z nabídky umístěné na webových stránkách www.postovnezdarma.eu (dále jen „Služba“).

1.2 Je-li Zákazníkem právnická či fyzická osoba, která nakupuje zboží na www.postovnezdarma.eu za účelem dalšího prodeje, pak nese veškeré zákonné povinnosti vyplývající z takové činnosti.

1.3 Po uzavření příkazní smlouvy Zprostředkovatel objednává u Dodavatelů Zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem Zákazníka a na jeho účet.

1.4 Zprostředkovatel zboží neprodává, není jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel pouze jménem Zákazníka a na jeho účet objednává zboží u Dodavatelů a jménem Zákazníka a na jeho účet hradí Dodavatelům kupní cenu v měně a způsobem stanovenými Dodavateli.

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli nezbytné informace a podklady, které bude vyžadovat předmět této smlouvy.

2.2 Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Zákazníka v souvislosti se zprostředkováním nákupu.

2.3 Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů Zákazníka a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je-li to v zájmu Zákazníka nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. To platí po celou dobu trvání této smlouvy.

 

3. Výběr zboží k objednání, objednávka služby, účinnost a uzavření smlouvy

3.1 Zákazník si vybere zboží z nabídky umístěné na webových stránkách www.postovnezdarma.eu. Veškeré informace o zboží (obrázky, fota, popisy, rozměry, varianty, atd.) umístěné na www.asimp.cz jsou přebírány od Dodavatelů.

3.2 Objednávka se provádí elektronicky v objednávkovém systému www.postovnezdarma.eu. O přijetí "potvrzení" objednávky, která je předmětem této smlouvy, bude Zákazník informován e-mailem, ve kterém budou uvedeny informace k převodu finančních prostředků určených k objednání zboží.

3.3 Účinnost příkazní smlouvy a zmocnění Zprostředkovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada platby Zákazníkem na účet Zprostředkovatele do 60 hodin od potvrzení objednávky. Příkazní smlouva a zmocnění tedy nabývá účinnosti až připsáním platby na účet.

3.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám.

 

4. Cena, způsob platby a objednání zboží u Dodavatele

4.1 Cenou se pro účely této smlouvy rozumí částka, která je uvedena u každého zboží na www.asimp.cz. V ceně není zahrnuto případné CLO či DPH a ani poplatek za případné zastoupení v celním řízení.

4.2 V případě, že zboží s hodnotou nad 22 Euro nebude podrobeno celnímu řízení, musí Kupující dle zákona zboží dodatečně proclít.

4.3 Cena zboží se hradí bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Zprostředkovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet Zprostředkovatele. Úhradou ceny se objednávka Služby stává závaznou.

4.4 Objednáním Služby Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel s plněním Služby započal ihned poté, co se objednávka Služby stane závaznou. Zboží bude u Dodavatelů objednáno nejpozději do 72 hodin po úhradě ceny.

4.5 V případě objednávky se dvěma a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Dodavatelů.

4.6 Okamžikem objednání „Zákazníkem určeného zboží“ u Dodavatelů a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet Dodavatelů, je Zprostředkovatelův závazek splněn.

4.7 Případné CLO, DPH a poplatek za případné zastoupení v celním řízení hradí Zákazník a to při převzetí zboží.

 

5. Dodání zboží

5.1 Zprostředkovatel není dodavatelem zboží.

5.2 Zboží dodává Dodavatel. Předpokládaná doba dodání je 15 - 60 dní (dle jednotlivých Dodavatelů - viz dodací podmínky) od expedice zboží, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Tato doba se může prodloužit v případě nezaviněných nepředvídatelných událostí nebo v souvislosti s jednáním třetích stran (např. zadržení zásilky k celnímu řízení, v případě přírodních katastrof, v případě asijských oslav Nového roku apod. - ve všech těchto případech může dojít k prodloužení doručení i o více jak 30 dní!)

5.3 V případě objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Dodavatelů, proto i dodací lhůty a dodání jednotlivých položek se mohou lišit.

5.4 Po odeslání zboží od Dodavatelů může Zákazník na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty obdržet od Zprostředkovatele informaci, pokud bude Dodavatelem poskytnuta, o sledovacím čísle zásilky.

5.5. Zákazník je povinnen na základě "Smlouvy" objednané zboží převzít. Nepřevezme-li zákazník zboží, bez výjimky ve všech případech, pak nese plně veškeré náklady Dodavatele i Zprostředkovatele s tím spojené. Jedná se o náklady na poštovné, ztrátu vlivem kurzových výkyvů a bankovní poplatky. Bankovní poplatky jsou dané aktuálním sazebníkem Equa bank, u které je veden účet Zprostředkovatele.

5.6 Nákupem zboží ze zahraničí se Zákazník stává dovozcem a zboží může být podrobeno celnímu řízení. Zprostředkovatel Zákazníkovi negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (cca 22 Euro).

5.7 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodu 5.5. a 5.6.

 

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že Zprostředkovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u Zprostředkovatele. Tyto nároky musí být uplatňovány přímo u Dodavatele. Adresa Dodavatele je vždy uvedena na obalu zásilky nebo může být na vyžádání poskytnuta Zprostředkovatelem.

6.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že Dodavatel k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.

6.3 Zprostředkovatel nezaručuje, že Dodavatel zboží zašle v příslušném či obecně známém obalu.

6.4 Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost: za nabízené a dodávané zboží Dodavateli; v případě značkového zboží za jejich originalitu; za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím; za ztrátu zboží při přepravě; za doručení zboží ve lhůtě 60 dnů.

 

7. Reklamace

7.1 U Zprostředkovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč. zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které Zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných Zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese Zprostředkovatele. Zprostředkovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že zboží neprodává a není tedy prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Zprostředkovatel služeb není ani výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem předmětného zboží dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že povinnosti Dodavatelů se řídí právem státu, v němž mají Dodavatelé svá sídla. Lhůta na vyřízení reklamace tak může být delší než 30 dní.

7.3 Zákazník musí postupovat v souladu s reklamačním řádem Dodavatelů v zahraničí, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

7.4 Na veškeré zboží, mimo baterie, poskytují Dodavatelé záruku 1 rok. Na baterie 6 měsíců.

7.5 Zprostředkovatel neodpovídá za skutečnou kvalitu, velikost, výrobní provedení, barevné provedení, originalitu nabízeného / dodávaného zboží, ztrátu zboží při přepravě, nedodržení doby dodání zásilky, ani prodlevu ve vyřizování objednávky směrem od Dodavatelů k Zákazníkovi. Zprostředkovatel se v případě reklamace spojí s Dodavateli zboží, neručí však za komunikativnost Dodavatelů a případné prodlevy v navázání kontaktu s Dodavateli. Zprostředkovatel o výsledku reklamace informuje Zákazníka bez zbytečných průtahů.

7.6 Vady výrobku nelze uplatnit u Provozovatele služby Postovnezdarma.eu.

7.7 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 7.1 - 7.6.

 

8. Zánik a změna smlouvy

8.1 Výpověď smlouvy ze strany Zákazníka před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti Zprostředkovatele uskutečněné na základě příkazní / zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Zprostředkovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn., že smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží Zprostředkovatelem Dodavatelům již uhrazeno či snad dokonce bude zboží Dodavateli odesláno směrem k zákazníkovi. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v systému vždy s určitým zpožděním.

8.2 Zjistí-li Zprostředkovatel dodatečně, že některé Zákazníkem objednané zboží již Dodavatelé nemají na skladě, tak může nabídnout Zákazníkovi buď zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) nebo mu vrátí příslušnou částku na účet či poštovní poukázkou.

8.3. Domácí platba: při vracení příslušné částky složenkou je stržen poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem České pošty.

8.4. Zahraniční platba: při vracení příslušné částky je stržen bankovní poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem Fio banky, u které je veden účet Zprostředkovatele.

8.5. Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení občanského zákoníku o zániku plné moci.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy se Zprostředkovatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Zákazník však nemůže odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodejce
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo v loterii

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

11. Zasílání informací

11.1 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami POŠTOVNÉZDARMA.eu a Dodavatelů (např: stav objednávky) na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce. Souhlas Zákazníka se zasíláním informací souvisejících se službami POŠTOVNÉZDARMA.eu a Dodavatelů je platný po dobu trvání příkazní smlouvy.

11.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

11.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

 

12. Zasílání obchodních sdělení

12.1 Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení POŠTOVNÉZDARMA.eu a jeho partnerů na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při registraci či v objednávce. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

12.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

12.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

 

13. Registrace

13.1 Zákazník se může zaregistrovat na stránkách www.postovnezdarma.eu:

 • manuálně - kdykoliv při návštěvě stránek bez nutnosti uskutečnit objednávku nebo
 • automaticky - na konci objednávky (přihlašovací údaje jsou automaticky zaslány společně s objednávkou)

13.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

13.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

 

14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 60. den od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě informace o úspěšném doručení, která je uvedena ve veřejném systému pro sledování zásilek na stránkách České pošty, s.p.Slovenské pošty, a.s.
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. v den přímého potvrzení zákazníkem
 2. 61. den po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
 3. 61. den po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 60. den od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení

14.3 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému POŠTOVNÉZDARMA.eu

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému ASIMP.cz za doručené

14.4 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému Dodavatele

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Dodavatele za doručené
 • v takovém případě, kdy je Dodavateli již potvrzeno doručení zboží, není možné reklamovat nedoručení zboží

14.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.4.

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební metody

1. Bankovní převod - platba předem

Převod mezi českými bankami trvá většinou jen 1 pracovní den, přesto doporučujeme platbu provést ihned po dokončení objednávky, abychom s ní mohli počítat. Platební informace (číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku) obdržíte v e-mailu potvrzující objednávku "potvrzení objednávky / výzva k úhradě".

2. Složenkou / vkladem na účet - platba předem

Tato varianta je určena zejména pro ty zákazníky, kteří nemají nebo nepoužívají internetové bankovnictví. Jedná se o převod finančních prostředků složenkou prostřednictvím České pošty.

 

Závaznost objednávky: přijetím platby na účet provozovatele

 

Důvod storna objednávky: neuhrazení objednávky do 5 pracovních dní; na žádost zákazníka; jiný

 

PLATEBNÍ INFORMACE

ČESKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (domácí platba v Kč)

 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele

ČESKÁ REPUBLIKA - platba vkladem na účet (domácí platba v Kč)

 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (zahraniční platba v EUR)

 • zahraniční platba musí být provedena v EUR / platby v Kč ASIMP.cz neakceptuje
 1. je-li zahraniční platba provedena v Kč, pak je bankami stržen oběma stranám poplatek
 2. ASIMP.cz v takovém případě odečte bankovní poplatek od Vaší příchozí platby
 3. Vaše příchozí platba je považována za neúplnou a bude požadováno její doplacení
 • majitel účtu (příjemce):Daniela Schvengerová
 • adresa majitele účtu: Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele
 • IBAN: CZ2420100000002601302783
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V případě zahraniční platby musí být uveden majitel účtu!

 

 

USKLADNĚNÍ, ODESLÁNÍ, DODACÍ LHŮTY A DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ

Veškeré zboží nabízené na stránkách POŠTOVNÉZDARMA.eu je uskladněno u Prodejců / Dodavatelů v Asii.

 • veškeré zboží je odesíláno z Asie
 • doprava veškerého zboží je zdarma

PŘÍPRAVA NA ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

Příprava na odeslání zboží je 1 - 10 dní dle jednotlivých Prodejců / Dodavatelů.

 • obvyklá doba odeslání zboží je do 5 dní

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 15 - 60 dní dle jednotlivých Prodejců / Dodavateli.

 • obvyklá doba doručení zboží je 15 - 30 dní

U objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky odesílány samostatně.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců / Dodavatelů

U objednávky se 2 a více položkami mohou být dodací lhůty jednotlivých položek rozdílné.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců / Dodavatelů

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Zásilky doručuje na území ČR Česká pošta, s.p. a na území SR Slovenská pošta, a.s.

 • *zásilka bez sledovacího čísla / malý rozměr > doručení do schránky nebo uložení na poště
 • *zásilka bez sledovacího čísla / velký rozměr > uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky
 • *zásilka se sledovacím číslem > uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky + výdej na OP

*platí pro Českou poštu, s.p.

U objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky doručovány samostatně.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců / Dodavatelů

 

Z důvodů níže uvedených může dojít k prodloužení dodání zboží (dodací lhůty) až o 30 dní (neplatí pro zboží skladem v ČR): 

 • nezaviněné nepředvídatelné události (pandemie, přírodní katastrofa, přepravní incident atd.)
 • jednání třetích stran (zdržení zásilky v třídícím / zpracovatelském centru České nebo Slovenské pošty, zadržení zásilky k celními řízení atd.)
 • oslav vánočních svátků, evropských nebo asijských oslav Nového roku a jiných svátků
 • oslavy Nového roku v Číně (2016 8. únor; 2017 28. leden; 2018 16. únor; 2019 5. únor; 2020 25. ledna; 2021 12. únor)

 

 

DPH + CLO (ČR)

Objednáním a nákupem zboží ze zemí mimo EU se stáváte dovozcem zboží, které může být podrobeno celnímu řízení. DPH a CLO vyměřují pracovníci celního úřadu při kontrole zásilek ze zemí mimo Evropskou unii.

Jaká je pravděpodobnost, že bude Váš balíček zabaven do celního řízení? Kontrolou prochází 20 - 30% balíků, rentgenují se všechny, ale jen některé se kontrolují, záleží na velikosti a obsahu zásilky.

Jak se vyměřuje CLO a DPH?

 • do 22 Euro (cca 550 Kč) se neplatí DPH ani CLO
 • nad 22 Euro (cca 550 Kč) se vyměřuje 21% DPH z *celkové hodnoty
 • nad 150 Euro (cca 4050 Kč) se vyměřuje i CLO a tvoří 3 - 11 % z její *celkové hodnoty
 • u zásilek v hodnotě nad 150 Euro (cca 4050 Kč) je tedy nutné zaplatit CLO i DPH

*celková hodnota (cena zboží + poštovné + pojištění přepravy)

CLO

Do celní hodnoty dováženého zboží, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • zahraniční náklady na dopravné,
 • případné pojištění, apod.

DPH

Do základu pro výpočet DPH se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • clo, pokud je vyměřeno,
 • dopravné (úsek po EU) pokud již není součástí cla (celní hodnoty),
 • služba celní deklarace - částka 192 Kč, pokud Vás ČP zastupuje v celním řízení, a je vyměřováno clo/DPH.

Vyplatí se tedy rozdělit zboží do více objednávek, které projdou do volného oběhu bez pozdržení.

Jak dlouho trvá celní řízení?

Samotné celní řízení je většinou otázkou 2 - 3 dnů. K největšímu zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů Kupujícím. Celkem tedy počítejte s 5 - 10 pracovními dny. Záleží také na počtu zásilek na vyclívací poště, v době Vánoc a svátků může dojít k průtahům. Pozdržení balíku v celním řízení může tedy prodloužit dobu dodání bohužel i o 14 dní.

Poplatek za zastoupení v celním řízení Českou poštou:

 • v případě nevyměření DPH či CLA - uskladnění a ověření zásilek: 99 Kč
 • v případě vyměření DPH či CLA - uskladnění, ověření zásilek a zastupování při proclení: 192 Kč

 

 

REGISTRACE / ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Registrace / založení účtu

Zákazník se může kdykoliv zaregistrovat na stránkách www.postovnezdarma.eu bez nutnosti uskutečnit objednávku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu.

 

Výhody registrace "založení účtu" / menu "můj účet" 

 • Moje objednávky - Přehled, aktuální stav a možnost tisku faktur všech objednávek
 • Osobní údaje - Nastavení osobních údajů
 • Komentáře - Přehled všech přidaných komentářů
 • Moje slevy - Přehled o poskytnuté slevě
 • Komunikace s obchodem - Přednostní komunikace s obchodníkem
 • Změna hesla
 • nemusíte zadávat dodací / fakturační údaje při každém nákupu

 

 

REKLAMACE - VADNÉ, NEDORUČENÉ, VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Součást Podmínek služby: 7. Reklamace

 

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí podmínek služby Zprostředkovatele a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem příkazní smlouvy mezi ním a Zprostředkovatelem.
 • 1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a podmínkami služby před uzavřením příkazní smlouvy.
 • 1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Zprostředkovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • 1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. Záruční podmínky

 • 2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.
 • 2.2 Kupující před zakoupením produktu vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze dobře zvolené produtky z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního jsou předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.
 • 2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu.
 • 2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 • 2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

3. Podmínky reklamace

 • 3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • 3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 • 3.3 Kupující musí oznámit Zprostředkovateli vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.
 • 3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 • 3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 • 3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Zprostředkovatel neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 • 3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Zprostředkovatel může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 • 3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.

4. Postup reklamace

 • 4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u Zprostředkovatele.
 • 4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 704 492 856 nebo emailové adresy postovnezdarma.eu(zavináč)email.cz.
 • 4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho podmínkách služby jako místo pro uplatnění práv z vadného plnění a pro vrácení zboží.
 • 4.4 Zprostředkovatel se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 • 5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • 5.2 Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • 5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení

 • 6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena příkazní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.
 • 6.2 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.

 

 


Reklamace vadného zboží - v žádném případě nevyhazujte obal(y), ve kterém bylo zboží zabaleno

 • Zboží bez vyzvání neodesílejte / nejdříve nás kontakujte prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 704 492 856 nebo emailové adresy postovnezdarma.eu(zavináč)email.cz.
 • V některém případě není vůbec nutné zboží vracet - ve kterém, určuje Zprostředkovatel. V opačném případě takové zboží nebude převzato.
 • V případě nutnosti zaslání zboží je zákazník povinnen tak učinit nejlevnější cestou. Ta také bude Zprostředkovatelem zákazníkovi proplacena.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) opravou vady; b) zasláním nového zboží; c) nabídkou částečné kompenzace (slevy); d) vrácením celé platby; e) zamítnutím.

 

Reklamace nedoručení zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Kontakujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 704 492 856 nebo emailové adresy postovnezdarma.eu(zavináč)email.cz.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • Reklamace může být vyřízena: a) zasláním nového zboží; b) vrácením celé platby; c) zamítnutím.

 

Vrácení zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Zboží můžete vrátit v zákonné lhůtě 14 dní / POŠTOVNÉZDARMA.eu poskytuje 30 dní.
 • Oznámení o úmyslu vrátit zboží nás informujte prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 704 492 856 nebo emailové adresy postovnezdarma.eu(zavináč)email.cz.
 • Zboží (včetně prohlášení / důvod vrácení) zašlete na adresu (tak, jak je následně uvedeno!): Daniela Schvengerová (POŠTOVNÉZDARMA.eu), Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00. Prohlášení / důvod vrácení lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.
 • Od doručení oznámení musí být peníze vráceny do 14 dnů / POŠTOVNÉZDARMA.eu vrací platbu obvykle do 48 hodin. Tato doba se však může prodloužit, pokud Zprostředkovatel neobdrží vracené zboží nebo doklad, že jste ho již poslali.
 • Ve vrácené částce musí být zahrnuté i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při koupi.

 

Výměna zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Oznámení o úmyslu výměny zboží nás informujte prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 704 492 856 nebo emailové adresy postovnezdarma.eu(zavináč)email.cz.
 • Zprostředkovatel bude zákazníka kontaktovat ohledně specifikace nově požadovaného zboží. Zákazníkovi je objednáno nové zboží, je-li takové dostupné, na základě předchozí dohody.
 • Zákazník si je vědom, že Zprostředkovatel není prodejcem zboží. Může tedy dojít k situaci, že zákazníkem nově požadované zboží nemusí být k dispozici. V takovém případě si zákazník zboží buď ponechá nebo vrátí.
 • V případě výměny (včetně prohlášení / důvod výměny) zašlete zboží na adresu (tak, jak je následně uvedeno!): Daniela Schvengerová (POŠTOVNÉZDARMA.eu), Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00. Prohlášení / důvod výměny lze také zaslat poštou či e-mailem.
 • Náklady na dopravu hradí odesílatel.

 

 

KONTROLA DORUČENÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ - VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Součást Podmínek služby: 14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

 

Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 60. den od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě veřejně dostupné informaci o úspěšném doručení dle některého níže uvedeného nástroje pro sledování zásilek:
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 
1. v den přímého potvrzení zákazníkem
2. den po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
3. den po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 60. den od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení
 
 
14.3 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému POŠTOVNÉZDARMA.eu
 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému POŠTOVNÉZDARMA.eu za doručené

14.4 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému Dodavatele

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Dodavatele za doručené
 • v takovém případě, kdy je Dodavateli již potvrzeno doručení zboží, není možné reklamovat nedoručení zboží

14.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.4.

 

 

 

 

Podmínky služby jsou platné od 27.7.2017 

Pro objednávky s datem do 26.7.2017 jsou platné původní Obchodní podmínky.

PROVOZOVATEL

POŠTOVNÉZDARMA.eu
 • Podmínky služby
 • Zákaznický servis / kontakt
 • Přidat hodnocení
 • Hodnocení obchodu
 • Registrace
 • Přihlášení
 • Mimosoudní řešení spotřeb. sporů
KONTAKT
 • email: postovnezdarma.eu@email.cz
 • telefonní číslo: 704 492 856
PROVOZOVATEL
 • Daniela Schvengerová
 • Novodvorská 1122/163
 • Praha 4 - Braník, 142 00
 • IČ: 04794826
 • neplátce DPH

  POŠTOVNÉZDARMA.eu

  DOPRAVA ZDARMA po ČR a SR ● KONTROLA doručení zboží ● GARANCE DORUČENÍ nebo vrácení peněz ● VRÁCENÍ ZBOŽÍ do 30 dní

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.